Polityka Prywatności BERUTEX Sp. z o.o.
Oświadczenie o ochronie prywatności

Wprowadzenie

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem strony internetowej (serwisu) www.berutex.com.

Za każdym razem, gdy w niniejszej polityce prywatności mowa jest o:
– Administratorze, należy przez to rozumieć spółkę BERUTEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach, ul. Gimnazjalna 1C, KRS 0000189137, NIP 9121627814, REGON 931194390,
– Stronie internetowej lub Serwisie, należy przez to rozumieć stronę internetową www.berutex.com,
– Użytkowniku, należy przez to rozumieć podmiot, na rzecz którego Administrator może świadczyć usługi.

Polityka prywatności powstała w celu zapewnienia pełnej i przejrzystej realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane “RODO”). Niniejszy dokument zawiera zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach Serwisu. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym. Przetwarzając dane osobowe, Administrator stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony danych i dokłada wszelkich starań, aby dane były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by jego podwykonawcy oraz inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy na zlecenie Administratora przetwarzają dane osobowe.

Publikując politykę prywatności wypełniamy spoczywający na administratorze danych obowiązek informowania podmiotów danych o sposobie przetwarzania ich danych.

Polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników.

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest BERUTEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach, ul. Gimnazjalna 1C, KRS 0000189137, NIP 9121627814, REGON 931194390.

Administrator nie posiada wyznaczonego inspektora danych osobowych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
– pod numerem telefonu 71 311 38 88,
– pod adresem e-mail info@berutex.com,
– listownie lub osobiście pod adresem 55-011 Siechnice, ul. Gimnazjalna 1C

2. Zakres przetwarzanych danych

Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują lub pozwalają zidentyfikować osobę, której dane dotyczą. Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie (np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie). Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w przypadkach, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę, lub gdy Administrator posiada inną podstawę prawną pozwalającą przetwarzać dane osobowe.

Cele przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Serwisu to prowadzenie korespondencji, odpowiadanie na zapytania i oferty współpracy, korzystanie z formularza kontaktowego – podst. prawna: art. 6 ust. 1 lit. f), RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na zgłoszone zapytania oraz przesyłanie niezbędnej korespondencji.

Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat do zakończenia prowadzonych spraw, do momentu ustania wzajemnych roszczeń lub ustania zobowiązań wobec przepisów prawa.

3. Przechowywanie danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od celu przetwarzania danych, dla którego zostały zebrane. Kryteria stosowane do wyznaczenia właściwego okresu przechowywania uwzględniają: konieczność osiągnięcia danego celu, okres niezbędny dla realizacji usług, okres na jaki została udzielona zgoda, przepisy prawa.

Dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dane osobowe w przypadku prowadzonej korespondencji będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia prowadzonych spraw, do momentu ustania roszczeń lub ustania zobowiązań wobec przepisów prawa.

Dane osobowe mogą być przetwarzane i przechowywane w biurach i systemach informatycznych Administratora.

Administrator stosuje zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane. Dane osobowe są usuwane gdy:
– osiągnięto cel przetwarzania danych osobowych Użytkownika,
– Użytkownik wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli to zgoda była podstawą przetwarzania),
– Użytkownik skutecznie sprzeciwi się dalszemu przetwarzaniu (jeżeli podstawą przetwarzania był uzasadniony interes Administratora),
– nastąpi przedawnienie ewentualnych roszczeń,
– upłyną terminy, które wynikają z innych przepisów prawa.

4. Odbiorcy danych osobowych

Administrator danych osobowych może przekazywać dane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych usług wspierających działalność Administratora (np. usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, obsługa prawna, obsługa księgowa, serwis IT, dostawca usług hostingu).

Każde przekazanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie umowy powierzenia danych i dotyczy zakresu niezbędnego do realizacji celu w jakim dane są przekazywane.

Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza Europejski Obszaru Gospodarczy.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przez Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będą poddawane profilowaniu ani też procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

5. Prawa Użytkowników

Każdy Użytkownik ma możliwość wyboru w jakim zakresie chce korzystać z usług Administratora i jakie informacje o sobie chce udostępniać. Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo żądać od Administratora realizacji praw przysługujących mu zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje:
a) Prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby – Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych.
b) Prawo do sprostowania danych – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne.
c) Prawo do usunięcia danych – można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania – Administrator zaprzestanie wykonywania operacji na danych osobowych (z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę podmiot danych) oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji.
e) Prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane innemu Administratorowi.
f) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie).
g) Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
h) Prawo do złożenia skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia.

6. Pliki cookies

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane przez stronę internetową na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, urządzenie przenośne) za pośrednictwem przeglądarki. Pliki te są odczytywane lub modyfikowane podczas kolejnych wizyt i spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, a w szczególności: zapewniają bezpieczeństwo, wpływają na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej, pozwalają tworzyć anonimowe statystyki odwiedzin.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Do tworzenia statystyk wykorzystywane jest narzędzie Google Analytics.

Cookies używane na stronie internetowej Administratora nie zbierają informacji identyfikujących danego Użytkownika. Wszystkie informacje zbierane przez cookies są anonimowe.

Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, istnieje możliwość zmiany ustawień w jego przeglądarce internetowej. Zmiana ustawień może polegać na całkowitym zablokowaniu automatycznej obsługi plików cookies lub żądaniu powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili. W każdej chwili Użytkownik może także usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w jego przeglądarce internetowej

Pozostawienie w przeglądarce ustawień akceptujących korzystanie z plików cookies oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na stosownie przez Serwis plików cookies.


Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszej Polityki Prywatności. Każda zmiana zostanie opublikowana na niniejszej stronie. Administrator zaleca Użytkownikom regularne odwiedzanie tej strony celem sprawdzenia, czy zostały wprowadzone jakieś zmiany.

Listopad 2022